ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ที่สงผลให้มีการใช้ยาต้านจุลชีพในฟาร์มโคนมในประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562

(แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานฯ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563)