2566 02 06b 002

      นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การเกิดกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ในปี 2563 ประเทศไทยพบการระบาดครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยตรวจพบในพื้นที่ 17 จังหวัด มีจำนวนสัตว์ป่วยสะสม 610 ตัว และตายสะสม 568 ตัว กรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้พบโรคครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีรายงานพบกาฬโรคแอฟริกาในม้ามากกว่า 2 ปีแล้ว ซึ่งขณะนี้ เป็นการดำเนินงานในระยะที่ 3 เป็นระยะขอคืนสถานภาพปลอดโรคตามแผนปฏิบัติการกำจัดกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพื่อคืนสถานภาพปลอดโรค จากองค์การสุขภาพสัตว์โลกของประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการให้ได้สถานภาพปลอดโรคภายในปี พ.ศ. 2566 จากสถานการณ์ของโรคที่ดีขึ้นมาก กรมปศุสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย และทุกหน่วยงานภาคีภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) การกำจัดกาฬโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทย ได้จัดทำข้อมูลสำหรับขอรับรองการปลอดโรคจากองค์การสุขภาพสัตว์โลกเรียบร้อยแล้ว และได้ยื่นเรื่องขอคืนสถานภาพปลอดโรค AHS อย่างเป็นทางการต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลก (WOAH) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 ซึ่งทางคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ทางด้านโรคสัตว์ (Scientific committee) ของ WOAH จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารให้เสร็จสิ้นภายในกลางปี พ.ศ. 2566 หากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประเทศไทยจะได้รับสถานะปลอดกาฬโรคแอฟริกาในม้าอย่างเป็นทางการจาก WOAH ในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งองค์การสุขภาพสัตว์โลกจะเวียนแจ้งประเทศที่เป็นสมาชิกของ WOAH ทั่วโลกต่อไป 
     นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อประเทศไทยปลอดโรค AHS แล้ว จะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าระดับนานาชาติรายการต่างๆ ได้ กระตุ้นการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และทำให้เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมดีขึ้นต่อไป รวมทั้งกิจการการนำเข้า ส่งออกสัตว์กลุ่ม Equids จะสามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้ข้อกำหนดของกรมปศุสัตว์ อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงระบบการควบคุมโรค และเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพของประเทศไทย
ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม

2566 2 1 0001

    วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวัคซีนสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เพื่อพิจารณาแนวทางในการพัฒนาวัคซีนสัตว์ในประเทศไทย เกี่ยวกับชนิดวัคซีนสัตว์ที่จะพัฒนาในอนาคต เทคโนโลยีโรงงานผลิตวัคซีนที่จะพัฒนาในอนาคต การบริหารจัดการงานผลิตวัคซีนสัตว์ในอนาคต เช่น การดำเนินการในรูปแบบองค์การมหาชน ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน และการตลาดและการจัดจำหน่ายวัคซีนสัตวในอนาคต โดยมี ผอ.กผง. ผอ.สคบ. ผอ.สทป. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวย ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท

ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม

114645

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2566 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

โดยมี นายสัตวแพทย์วิเชียร จารุเพ็ง ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต1 สัตวแพทย์หญิงบุษบา ถานอาดนา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี, และปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมในพื้นที่จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ 2/2566 ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และเพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมจำนวนสัตว์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนม ไทย-เดนมาร์ก พัฒนานิคม จำกัด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว : สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

115668

   เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและวางแผนการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไข้หวัดนกในฝูงสัตว์ปีกและตลาดสัตว์ปีกมีชีวิตในจังหวัดชายแดน ปีงบประมาณ 2566

   โดยมี นายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายสัตวแพทย์จิระวุฒิ จันทร์งาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน และ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชายแดน (จังหวัดสระแก้ว, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดศรีสะเกษ, จังหวัดนครพนม, จังหวัดหนองคาย, จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดเชียงราย) เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน) เจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วย วิทยากรจากกรมควบคุมโรค เข้าร่วมประชุม

   ทั้งนี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานของโครงการ Avian Influenza Surveillance among livestock poultry live bird market and wild birds in nine border provinces between Thailand and Laos และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่พบ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงใช้ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในการพัฒนาและปรับปรุงมาตรการควบคุมโรคของประเทศไทย ต่อไป

ณ ห้องประชุมแสนสบาย โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

114518

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ เป็นประธานการประชุมพิจารณาแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 2/2566 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีนายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต3, นายสัตวแพทย์จาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ และปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต เจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ในการประชุมได้พิจารณากำหนดแนวทางการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบรณรงค์ที่ 2/2566 ติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และเพื่อให้การดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมจำนวนสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ณ ห้องประชุมฝ่ายผลิตวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ จังหวัดนครราชสีมา

“ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง”

ภาพ/ข่าว สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

More Articles ...