รายละเอียอดคุณลักษณะ,ร่างประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 10 มิลลิลิตร จำนวน 70,000 โด๊ส