ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุเครื่องแต่งกาย รวมจำนวน 5 รายการ (29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565)