ประกาศรับสมัครงานเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล จำนวน ๒ อัตรา