538877

 

                เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “KM Sharing day ๒๐๒๐” ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมโรคใหม่ใกล้มา Lumpy skin disease” โดยมี นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท  ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เป็นประธาน ร่วมด้วย นายประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก เป็นประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ ของสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์   

               โดย สัตวแพทย์หญิงวรุณศิริ เจริญลาภ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมโรคใหม่ใกล้มา Lumpy skin disease” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค และการป้องกันโรค Lumpy skin disease ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้าน และมีโอกาสเกิดในประเทศไทยได้ในอนาคต ซึ่งได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์