สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร วันที่ 4  ตุลาคม  2561