สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 19 ธันวาคม 2561