สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 20 ธันวาคม 2561