ตรวจสอบผลการดำเนินงานในรอบ 5 เดือน (ตุลาคม2564 - กุมภาพันธ์2565)