สรุปผลการดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผลการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคโรคพิษสุนัขบ้า โรคปากและเทา้เปื่อย

และโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ประจำปี 2562

-----------------------------------------------------------

ผลการดำเนินงาน เขต 1

ผลการดำเนินงาน เขต 2

ผลการดำเนินงาน เขต 3

ผลการดำเนินงาน เขต 4

ผลการดำเนินงาน เขต 5

ผลการดำเนินงาน เขต 6

ผลการดำเนินงาน เขต 7

ผลการดำเนินงาน เขต 8

ผลการดำเนินงาน เขต 9