เรียน  ปศุสัตว์เขต 1.2.3.6 และ 7

เรียน  ผู้ว่าราชการ 27 จังหวัด

เรียน  หน่วยงานภายนอก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3