เรียน ปศุสัตว์เขต 3

เรียน ปศุสัตว์เขต 4

เรียน ปศุสัตว์เขต 5

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี

เรียน ผอ.ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

เรียน ผอ.ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เรียน ผอ.ศวพ.ภาคเหนือตอนบน

เอกสารแนบ