เรียน ปศุสัตว์เขต 1-9

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เอกสารแนบ

เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรียน รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เรียน ผู้บังคับการหน่วยม้าทรงประจำพระองค์

เรียน นายกสัตวแพทยสภา

เรียน นายกสมาคมสัตวแพทย์สวนสัตว์และสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย

เรียน นายกสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย

เรียน นายกสมาคมกีฬาม้าแข่งไทย

เรียน เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

เรียน รองผู้อำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ฝ่ายวิชาการ

เรียน ประธานมูลนิธิม้าไทย

เรียน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์ทหารบก กรมการสัตว์ทหารบก

เรียน ประธานภาคีคณะสัตวแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย

เรียน ประธานชมรมสัตวแพทย์ผู้ประการบำบัดโรคม้าแห่งประเทศไทย

เรียน ผู้บังคับหมวดสัตว์รักษ์ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์