banner25631209 1banner25631209 2

ข้อมูล : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ 

 

คู่มือ

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/เบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบประเมิน

แบบประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต รอบที่1 และรอบที่ 2

ประกาศ

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมปศุสัตว์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ