"กิจกรรมรวมพลังบริจาคโลหิต..ฝ่าวิกฤตโควิด 19"
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 จิตอาสา สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ รวมพลังร่วมบริจาคโลหิต เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้มาบริจาคเลือดน้อยลง จนเกิดภาวะวิกฤติการขาดแคลนโลหิตครั้งใหญ่ ทั้งนี้ นายบุญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จึงให้จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี สร้างสังคมของคนที่นึกถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ อีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วย ที่ต้องได้รับโลหิตในการช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนได้ทันท่วงที ร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย

 • Click to enlarge image 1035503.jpg
 • Click to enlarge image 1035507.jpg
 • Click to enlarge image 1035521.jpg
 • Click to enlarge image 1035522.jpg
 • Click to enlarge image 1036138.jpg
 • Click to enlarge image 1036139.jpg
 • Click to enlarge image 1036140.jpg
 • Click to enlarge image 1036141.jpg
 • Click to enlarge image 1036142.jpg
 • Click to enlarge image 1036143.jpg
 • Click to enlarge image 1036144.jpg
 • Click to enlarge image 1036145.jpg
 •  

ภาพกิจกรรมจากเพจ : ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งประเทศไทย สภากาชาดไทย

https://www.facebook.com/260541607390273/posts/4154494601328268/?sfnsn=mo