81dldAniversary

กรมปศุสัตว์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี  (วันที่ 5 พฤษภาคม 2566) ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่  Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี พร้อมอ่านสารแสดงความยินดีของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และไถ่ชีวิตโค - กระบือ จำนวน 82 ตัว พิธีเปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร (Pet Food Service Center) เยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะกรมปศุสัตว์ (DLD SMART DATA CENTER) และมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  นายสัตวแพทย์โสภัชย์  ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566 ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

    นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงสาร ดร.เฉลิมชัย   ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใจความว่า กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักและกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนส่งเสริม และพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานมีความปลอดภัยสำหรับการบริโภคทั้งภายในประเทศ และส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้เป็นจำนวนมากรวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ (โดยครอบคลุมทั้งบุคลากรกรม เกษตรกร อาสาปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ) ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพที่พร้อมรับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัยต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปศุสัตว์ เน้นการทำงานเชิงรุกและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการยกระดับและสร้างความเข้มแข็งของการปศุสัตว์ของประเทศ และการดำเนินงานยังสอดรับกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี 2566 เพื่อให้เป็นดั่งวิสัยทัศน์ ที่ว่า "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี" ดังนั้น การที่จะดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจความขยันหมั่นเพียรจากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่นำพาการปศุสัตว์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าตลอดไป ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย แคล้วคลาดภัยอันตรายทั้งปวง พร้อมทั้งมีกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาการปศุสัตว์ของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนโดยทั่วกัน
 
    นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการปศุสัตว์ของประเทศ โดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร เพื่อผลิตอาหารภายในประเทศและส่งออกเป็นสินค้า สามารถทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก กรมปศุสัตว์มีภารกิจและบทบาทที่หลากหลาย ตั้งแต่การวิจัยการพัฒนา การส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ การป้องกันโรค และพัฒนาสุขภาพสัตว์ การกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการปศุสัตว์ได้รับผลสำเร็จจากการประกอบอาชีพ สามารถดำเนินการผลิตสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ภายใต้ความสำเร็จนี้      ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ที่บุคลากรของกรมปศุสัตว์ได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ร่วมแรงร่วมใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาภาคการผลิตปศุสัตว์ไทย ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งการดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ เพื่อให้ประชาชนไทย และประชาคมโลกได้บริโภคสินค้าปศุสัตว์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และมีความมั่นคงทางด้านอาหารตลอดไป
 
     นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ว่า วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นี้ กรมปศุสัตว์ครบรอบ 81 ปี และกรมฯ ได้จัดงานภายใต้แนวคิด “ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่  Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลากหลาย อาทิ  พิธีไถ่ชีวิตโค – กระบือ จำนวนทั้งสิ้น  82  ตัว โดยนำไปมอบให้เกษตรกรเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ ตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ  เป็นโคเพศเมีย จำนวน 60 ตัว นำไปมอบให้เกษตรกรจังหวัดเพชรบุรี และกระบือเพศเมีย 22 ตัว นำไปมอบเกษตรกรจังหวัดสระบุรี  การมอบรางวัล อาทิเช่น รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2566 (DLD Quality Awards 2023) รางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566   รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 รางวัลผลงานวิจัย วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ที่นำไปถ่ายทอดและใช้ในการพัฒนาหน่วยงานหรืออาชีพเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566 รางวัลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ เกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  และการจัดแสดงนิทรรศการ เช่น โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ  และศูนย์ส่งเสริมอาหารสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร (Pet Food Service Center)  
 
#ครอบครัวปศุสัตว์  ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#

ภาพ/ข่าว : สำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์