ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการ และพนักงานราชการ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี 2566 ของกรมปศุสัตว์ รางวัล "ราชพฤกษ์ทองคำ"
🏆 รางวัลคนดีศรีปศุสัตว์ ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ประเภทวิชาการ
นายกิตติภัทท์ สุจิต นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์
พนักงานราชการ
ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป
นายสุรเดช พัฒนมงคล
นิติกร กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์

24082566