สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มีผลการประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับ "คุณธรรมต้นแบบ"

ตามโครงการส่งเสริมชุนชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2(พ.ศ.2566 - 25670)

doc00540320240223110342 001