หนังสือเชิญประชุมปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จำนวนเป้าหมายผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว