กิจกรรมควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562