หนังสือเรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

หนังสือเรียน เขต 1 - เขต 9

หนังสือเรียน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

หนังสือแนบ (คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 128/2562)

หนังสือแนบ (คำสั่งกรมปศุสัตว์ที่ 129/2562)

หนังสือแนบ (ประกาศกรมปศุสัตว์)

หนังสือแนบ (ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ)

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 (Word)

แบบการรายงานผล

ข่าว

รูปป้ายไวนิลโครงการ.jpg

รูปป้ายไวนิลโครงการ.ppt

รูปป้ายไวนิลโครงการ.pdf