โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564

เป้าหมาย

เรียน ปศุสัตว์เขต 1-9

เรียน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 1

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 2

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 3

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 4

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 5

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 6

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 7

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 8

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่เขต 9

รายงานผลโครงการอบรมอาสาฯ ปีงบประมาณ 2564

ไฟล์เล่มคู่มืออบรมฯ

ไฟล์ใบประกาศนียบัตรอบรมฯ

ไฟล์บัตรประจำตัวอบรมอาสาฯ