คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ที่ 1/2563