หนังสืออนุมัติโครงการฯ

สำเนาหนังสือถึงปศข.1-9, สสช., ศวพ., ปศ.พื้นที่กรุงเทพมหานคร

สำเนาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด

เอกสารแนบ 

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ

คำสั่ง นร.354/2563 ลวท 5 พย.2563

โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขและแมว

โครงการทดสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า