รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและการฝึก

     เต็นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์และอุปกรณ์

     ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่นลำกล้องยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม 

     ถังไนโตรเจนสำหรับทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ตีตราเย็น) อุปกรณ์เบอร์สักสำหรับทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ตีตราเย็น) 

 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

     หีบเย็น (Vaccine Cold Box) พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Data logger) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาดบรรจุขวดละ 10 มิลลิลิตร