หนังสืออนุมัติโครงการฯ

รายละเอียดงบประมาณ

หนังสือถึงปศุสัตว์เขต 1-9

สำเนาหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

หนังสือถึงปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ

เอกสารแจ้งงวดการโอนเงิน (อยู่ระหว่างการเสนอ หากได้รับเลขโอนเงินแล้วจะแจ้งให้ทราบ)