เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด(สำเนา)

เรียน ปศุสัตว์เขต 1-9

เรียน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2567

เป้าหมายโครงการ

ขออนุมัติในหลักการในการจัดฝึกอบรมที่มีบุคคลภายนอกเข้าร่วม

แบบทดสอบ ก่อน-หลัง ฝึกอบรม

แบบประเมินโครงการฯ

แบบฟอร์มรายงานโครงการฯ

แบบฟอร์มรายงานชื่ออาสาปศุสัตว์ทั้งรุ่นเก่า และรุ่นใหม่

คู่มือฝึกอบรมอาสาโรคพิษสุนัขบ้า

บัตรประจำตัวอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

ใบประกาศนียบัตรอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า