พื้นที่กรุงเทพมหานคร       สถานพยาบาลสัตว์ประเภทไม่มีที่พักสัตว์ป่วย (01)<<กด

                               สถานพยาบาลสัตว์ ประเภทมีที่พักไม่เกิน 10 ที่ (02)<<กด

                                สถานพยาบาลสัตว์ ประเภทมี่ที่พักเกิน 10 ที่ (03)<<กด

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 พื่นที่ เขต1 

สถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่ไม่มีที่พักสัตว์ป่วย (01)  

สถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยไม่เกิน 10 ที่ (02)

สถานพยาบาลสัตว์ ประเภทที่มีที่พักสัตว์ป่วยเกิน 10 ที่ (03)

สถานพยาบาลสัตว์ ประเภททีไม่มีที่พักสัตว์ป่วย (04)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

พื้นที่ เขต2    สถานพยาบาลสัตว์ทั้งหมด(แบบรวม)

พื้นที่ เขต3    สถานพยายบาลสัตว์ทั้งหมด(แบบรวม)

พื้นที่ เขต4    สถานพยาบาลสัตว์ทังหมด(แบบรวม)

พื้นที่ เขต5    สถานพยาบาลสัตว์ทั้งหมด(แบบรวม)

พื้นที่ เขต6    อยู่ในระหว่างอัพเดท

พื้นที่ เขต7    อยู่ในระหว่างอัพเดท

พื้นที่ เขต8    อยู่ในระหว่างอัพเดท

พื้นที่ เขต9    อยู่ในระหว่างอัพเดท