kapook 11573kapook 11580kapook 11585

ระกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและรายละเอียดของรายการค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์

1.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2558 nekapook 11588

2.ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลสัตว์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์สำหรับสถานพยาบาลสัตว์ ชื่อสถานพยาบาลสัตว์ลักษณะป้ายที่ใช้สถานพยาบาลสัตว์ ป้ายผู้ประกอบการวิชาชีพการสัตว์แพทย์ รายการอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ พ.ศ. 2558 nekapook 11588

3.กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยา และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลสัตว์ และลักษณะป้ายชื่อของสถานพยาบาลสัตว์และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๓

3.1ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของสถานพยาบบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ ที่ต้องดำเนินการภายใต้ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2558 *new*

4. คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้อนุมัติ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์ *new*

5. คำสั่งกรมปศุสัตว์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  *new*

6.ประกาศกรมปศุสัตว์ กำหนดแบบแจ้งการจัดตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์  *new*

7.ประกาศกรมปศุสัตว์ แบบคำขออนุมัติแผนงานและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสถานพยาบาลสัตว์  *new*

                                             --------------------------------------------------------------------------------

แนวทางการพัฒนาสถานบริการการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานด้านการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ(ฉบับปรับปรุง)

     แบบฟอร์มสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อของสถานพยาบาลสัตว์(แบบมฝ.1)*ของทุกจังหวัด

     แบบฟอร์มสรุปผลการสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์(แบบมฝ2)*ของทุกจังหวัด

    แบบฟอร์มสรุปผลการสำรวจการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์(แบบมฝ.3)*ของเขต1-9