โค

 

 

 

 

 

กระบือ

 

 

 

 

 

แพะ

 

 

 

 

 

แกะ