เรียน ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

       เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการจัดจ้าง จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เริ่มปฏิบัติงาน 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 รายละเอียดตามหนังสือยืนยันยอด และเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่แนบ 

       ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดทำแบบรายงานการจ้างเหมา 2562 ส่งมายังสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อสรุปผลการจ้างฯ เสนอกรมปศุสัตว์ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. หนังสือแจ้งยืนยันยอด 

2. เงื่อนไขการจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

3. แบบรายงานการจ้างเหมา 2562

4. จำนวนจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ในภูมิภาค 2562