การรายงานผลตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบที่ ๑

๑. การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
๒. โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบาย Unit School
     ๒.๑ หลักฐานการวางแผน
     ๒.๒ หลักฐานการดำเนินการ
            ๒.๒.๔ เอกสารบรรยาย
                       รายละเอียดข้อมูล
     ๒.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้
     ๒.๔  หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์