การสัมมนาเครือข่าย “ สุขภาพหนึ่งเดียว” ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2555