One Health


logo onehealth

 

ประกาศเจตจำนง
     

    ผู้เข้าร่วมการะปรุชุมเครือข่าย One Health Thailand ขอประกาศเจตจำนงร่วมกันเรื่องเอกาสุขภาพ (One Health)ดังนี้ We, the participants of this One Health Thailand Network meeting, declare our intention on One Health as follws:

 

  1. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของแนวคิด เรื่องเอกาสุขภาพ (One Health)ในการเตรียมความพร้อมและรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่
  2. เครือข่ายเอกาสุขภาพไทยที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และระบบนิเวศในประเทศไทย ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา จะร่วมมือกันเป็น "เครือข่ายเอกาสุขภาพไทย" ในการทำงานอย่างเป็นเอกภาพเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพที่ดีของทุกชีวิตในประเทศไทย
  3. เครือข่ายจะร่วมมือกันในการพัฬนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแผนงาน ด้านเอกาสุขภาพ (One Health)ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในประเทศไทย
  4. เครือข่ายจะร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายด้านเอกาสุขภาพในภูมิภาคและระดับโลก และ

โหลดบันทึกความร่วมมือการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า