ในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านนากอก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร