รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 268 โอนให้ สสช. รวมจำนวน 1,625,000 บาท