รายการโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 2 ครั้งที่ 322 โอนให้สนง.ปศจ.ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 1,640,000 บาท