แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการผลผลิตพัฒนาศักยภาพการปศุสัตว์ 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ

โครงการรายการบุคลากรภาครัฐ