เรียน ปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการจ้างเหมาบริการในกรณีจ้างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564