สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จึงขอให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการดังนี้
   1 ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลตามกรอบอัตราจ้าง จำนวน 1,000 อัตรา อัตราละ 6,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตุลาคม 2564- กันยายน 2565 ) (เอกสารแนบ 1)
   2 ส่งข้อมูลรายงานการจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ตามแบบฟอร์มออนไลน์ https://sites.google.com/view/dldbdcvs/home แบบรายงานการจ้าง “รายชื่อจ้างเหมาฯ 65” โดยแนบเอกสารสัญญาจ้าง (ไฟล์ PDF) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

        3 ประชุมชี้แจง...
           ประชุมชี้แจง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามเงื่อนไขรายละเอียดการจ้าง และให้มีความรู้พื้นฐานด้าน สุขภาพสัตว์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
       4 ให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ดำเนินการดังนี้
           4.1 ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ (เอกสารแนบ 2)
           4.2 กรณีดำเนินการเฝ้าระวังโรคทางอาการในสัตว์ เพื่อค้นหาสัตว์ป่วยตายผิดปกติ เป็นรายหมู่บ้าน/เจ้าหน้าที่ 1 คน ให้บันทึกข้อมูลผลการเฝ้าระวังโรคฯ ลงในแบบฟอร์มออนไลน์ บบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ สำหรับเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯโครงการ (6,000)(ลงข้อมูลเกษตรกรทุกราย ที่เข้าตรวจเยี่ยม)

           4.3 เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “โครงการฝู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์” และรายงานภาพการปฏิบัติงาน พร้อมคำบรรยายอย่างน้อยเดือนละ 3 กิจกรรม
       5. ตรวจสอบสถานะการเนินการผ่าน ผลการรายงาน ประจำเดือน (6,000) ของระบบได้ที่ลิงค์ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bqGZ8y0kh73CN7lodfL0vllAXjSfgQ3nDNj3GxWmjsA/edit?usp=sharing 
      6. จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ บันทึกลงแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน ผส.2” ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
ในการนี้ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ได้มีหนังสือร่างหนังสือแจ้งสำนักงานปศุสัตว์ เขต 1-9 และสำนักงานปศุสัตวจังหวัด 77 จังหวัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ แบบฟอร์มออนไลน์ที่ใช้สำหรับรายงานการจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการเข้าร่วมกลุ่มไลน์ และผลการเฝ้าระวังโรคในสัตว์
สามารถเข้าถึงได้ที่เว็บไซด์สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ http://dcontrol.dld.go.th/webnew/index.php/th/ แถบเมนู “จ้างเหมาฯ” โดยผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ จะนำมาเป็นข้อมูลในการพิจารณาจำนวนเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ที่จะจัดสรรให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในปีงบประมาณถัดไป