ตามหนังสือสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ที่ กษ 0610.02/ว 2711 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 แจ้งยืนยันยอดการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 นั้น ในการนี้ ขอให้ดำเนินการจ้างเหมาบริการในกรณีจ้างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตามเงินงวดในระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 1