เรียน  ปศุสัตว์เขต 1 – 9 /ปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด /ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ จ.ลพบุรี /ศวพ.ภาคใต้ตอนล่าง
จ.สงขลา /ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี /ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์
/ศวพ.ภาคเหนือตอนบน จ.ลำปาง และศวพ.ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

ด้วยสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.) ขอแจ้งยืนยันยอดการจัดสรรงบประมาณจ้างเหมาบุคคลแยกตามรายหน่วยงาน จำนวน 1,100 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567) ประกอบกับหนังสือกองคลัง ที่ กษ 0603/2343 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประกาศบังคับใช้ไม่ทันในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณ
พ.ศ.2567 และเมื่อสำนักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐแล้ว ย่อมถือว่าหน่วยงานได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีได้ตามระเบียบฯ ให้ท่านพิจารณาทำสัญญาจ้างเหมาบริการทันที รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ มีข้อสังเกต ดังนี้

    1. อัตราที่ได้รับการเกลี่ย ได้แก่ จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ (HHU) ให้เริ่มจ้างได้เมื่อมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เท่านั้น
    2. เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และมีการลาออก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ถือว่าไม่เป็นการจ้างต่อเนื่อง ให้เริ่มจ้างได้เมื่อมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เท่านั้น
    3. เมื่อทำสัญญาจ้างเหมาบริการแล้ว ให้ดำเนินการรายงานการจ้างทุกอัตราที่ได้รับตามกรอบงบประมาณของ สคบ. ผ่าน URL: https://sites.google.com/view/bdcvsdld/home หัวข้อ “บันทึกรายงานการจ้างปี 2567” เพื่อจัดทำฐานข้อมูลสรุปภาพรวมเสนอกรมต่อไป
    4. หากไม่มีการจ้างเหมาบุคคล ขอให้โอนงบประมาณกลับส่วนกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

Download เอกสาร