เรียน    ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

           ด้วยกรมปศุสัตว์ได้อนุมัติอัตราจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ภายใต้โครงการจ้างเหมางานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ จำนวน 1,000 อัตราๆ ละ 6,000 บาท จำนวน 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2566- กันยายน 2567) เป็นจำนวนเงิน 72,000,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ จากแผ่นดินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนําสัตว์ หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาใน หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นการจ้างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่ และลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาดและแพร่กระจายโรคระบาดสัตว์ สร้างความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมป้องกันโรค ที่มีต่อผู้บริโภคในประเทศ และตลาดการส่งออกสัตว์- ซากสัตว์ไปยังต่างประเทศ นั้น

           ในการนี้ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรดำเนินการจ้างเหมาบุคคล กรณีจ้างต่อเนื่อง ตามกรอบอัตราจ้าง จำนวน 1,000 อัตรา อัตราละ 6,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน (ตุลาคม 2566- กันยายน 2567 ) (เอกสารแนบ 1) และเงื่อนไขการจ้าง (เอกสารแนบ2) แล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. จังหวัดส่งข้อมูลรายงานการจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ตามแบบฟอร์มออนไลน์ https://sites.google.com/view/dldbdcvs/home “บันทึกรายงานการจ้าง 2567” โดยแนบเอกสารสัญญาจ้าง (ไฟล์ PDF) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 (โดยใช้หนังสืออนุมัติในหลักการจ้าง รายงานขอซื้อขอจ้างแนบแทน)
  2. ประชุมชี้แจง ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อให้ทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบตามเงื่อนไขรายละเอียดการจ้าง และให้มีความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพสัตว์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งส่งรายงานการประชุมไปยังสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
  3. ให้เจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ดำเนินการดังนี้
    • เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “โครงการผู้ช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (6000)” และรายงานภาพการปฏิบัติงาน พร้อมคำบรรยายอย่างน้อยเดือนละ 3 กิจกรรม
    • บันทึกรายงานประจำวัน (6000) ผ่าน google form : https://sites.google.com/view/bdcvsdld/Veterinary-Assistant
  1. จังหวัดจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ (6000) บันทึกลงแบบฟอร์มออนไลน์ “แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน ผส.2” ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
  2. สำหรับอัตราว่าง ให้เริ่มจ้างเมื่อได้รับงบประมาณ และดำเนินการตาม ข้อ 1 – 3

ทั้งนี้ หากไม่มีการจ้างเหมาบุคคลขอให้โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ