ประชาสัมพันธ์ราคาจำหน่ายวัคซีนและแอนติเจนของสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์