หนังสือถึงเขต 2 

หนังสือถึงจังหวัดในพื้นที่เขต 2

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

โครงการ

รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

พื้นที่สุ่ม

แบบบันทึกประวัติสัตว์ตามกิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค กระบือ แพะ แกะ

แบบบันทึกประวัติสัตว์ตามกิจกรรมสำรวจความชุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร

แบบบันทึกการติดตามระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคภายหลังการฉีดวัคซีนในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2563