หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หนังสือถึงสหกรณ์โคนม/ศูนย์รับนม

เอกสารแนบ 1 กคร.4

เอกสารแนบ 2 กคร.5

เอกสารแนบ 3 บันทึกแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

เอกสารแนบ 4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ข่าวปศุสัตว์

แบบติดตาม FMD และเฮโมฯ สำหรับเจ้าหน้าที่

แบบติดตาม FMD และเฮโมฯ สำหรับเกษตรกร

QR code