หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หนังสือกองสารวัตรและกักกัน

หนังสือถึงสหกรณ์โคนม/ศูนย์รับนม

หนังสือถึงชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด

เอกสารแนบ 1 กคร.4

เอกสารแนบ 2 กคร.5

เอกสารแนบ 3 แบบบันทึกไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคระบาดสัตว์

เอกสารแนบ 4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ข่าวปศุสัตว์