หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภํณฑ์สัตว์

เอกสารแนบ 1 โครงการฯ

เอกสารแนบ 2 รายชื่อฟาร์มเกษตรกรสำหรับสุ่มตัวอย่างโคนม

เอกสารแนบ 3 รายชื่อหมู่บ้านสำหรับสุ่มตัวอย่างโคเนื้อ

เอกสารแนบ 4 แบบบันทึกประวัติสัตว์

เอกสารแนบ 5 วิธีการระบุเลขที่ซีรัม

เอกสารแนบ 6 การลงข้อมูลในระบบ e-Smart Surveillance