หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หนังสือถึงกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

หนังสือถึงสำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

เอกสารแนบ1 โครงการ

เอกสารแนบ2 จำนวนการเก็บตัวอย่างซีรั่ม

เอกสารแนบ3 แบบบันทึกประวัติสัตว์

เอกสารแนบ4 วิธีการระบุเลขที่ซีรั่ม

เอกสารแนบ5 มาตรการควบคุมโรคCAE กรณีพบสัตว์ที่ให้ผลบวก